Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє у відношенні усієї інформації, яку сайт Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, (далі – Інстал Центр) розміщенний за доменним ім’ям https://instalcenter.com.ua/ (а також його субдоменах), може отримувати про Користувача під час використання сайту https://instalcenter.com.ua/ (а також його субдоменів), його программ і його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далее – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, що діють від імені Компанія «Інстал Центр», які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної, або визначаєної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Оброабка персональних данних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу ( поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» —  обов’язкова вимога для Оператора або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Сайт Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем» — це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://instalcenter.com.ua/, а також його субдоменах.

1.1.6. «Субдомени» — це сторінки або сукупність сторінок, розташованих на доменах третього рівня, що належать сайту Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, а також інші тимчасові сторінки, в нижній частині яких вказана контактна інформація Адміністрації

1.1.5. «Користувач сайту Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем » (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем.

1.1.7. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ до Інстал Центр.

1.1.9. «Товар » — продукт, який Користувач замовляє на сайті і оплачує через платіжні системи.

2. Загальні положення

2.1. Использование сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем .

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем. Інстал Центр не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем.

2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.

3. Предмет политики конфиденциальности

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, при подписке на информационную e-mail рассылку или при оформлении заказа.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail)
3.2.4. место жительство Пользователя (при необходимости)
3.2.5. адрес доставки Товара (при необходимости) 3.2.6. фотографию (при необходимости).

3.3. Інстал Центр защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:
— IP адрес;
— информация из cookies;
— информация о браузере
— время доступа;
— реферер (адрес предыдущей страницы).

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта , требующим авторизации.

3.3.2. Інстал Центр осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и решения технических проблем.

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4. Мета збору особистої інформації користувача

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем для его дальнейшей авторизации, оформления заказа и других действий.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, оказания услуг и обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для использования частей сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте.
4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем.
4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем.
4.1.10. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

5. Способи і терміни обробки особистої інформації

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи (в том числе электронной), операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, включая доставку Товара, документации или e-mail сообщений.

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

5.5. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.6. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. Права і обов’язки сторін

6.1. Пользователь вправе:

6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, и давать согласие на их обработку.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6.2. Администрация обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2 и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. Відповідальність сторін

7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Ресурса.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

7.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.

7.4. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), к которой он может иметь доступ как к части сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, несет лицо, предоставившее такую информацию.

7.5. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть сайта Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены и принадлежат другим Пользователям, партнерам или рекламодателям, которые размещают такую информацию на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем.
Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду, передавать на условиях займа, продавать, распространять или создавать производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения.

7.6. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном публичном доступе на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем) допускается их распространение при условии, что будет дана ссылка на Інстал Центр.

7.7. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или невозможности сохранения какого-либо Содержания и иных коммуникационных данных, содержащихся на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем или передаваемых через него.

7.8. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие из-за: использования либо невозможности использования сайта, либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; заявления или поведение любого третьего лица на сайте.

7.9. Администрация не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную пользователем на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, включая, но не ограничиваясь: информацию, защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца авторского права.

8. Разрешение споров

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Рівне.

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. Додаткові умови

9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте Інстал Центр — монтаж і проектування інженерних мереж та систем, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики конфиденциальности следует сообщать по адресу: info@instalcenter.com.ua

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу http://https://instalcenter.com.ua//politika.html

Обновлено: 26 Августа 2020 года

г. Рівне, вул. Данила Галицького,19, +38 097 982 76 47